المکتبة الکترونیة
بحث


المولف المترجمالناشر
مجموع الکتب: 8
  1.موسوعة الفقه الاسلامي (50مجلدات)
المولف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي زير نظر آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی
الناشر : انتشارات موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
_book_matn :
للبيع
  این دایرة المعارف مجموعه ای بی نظیر از آراء و نظرات فقها و مراجع نامدار شیعه با ترتیب الفبایی به زبان عربی است که برای نخستین بار در تاریخ تشیع به رشته تحریر درمی آید.((تاکنون 50جلد))
  2.فرهنگ فقه فارسی (8مجلدات)
المولف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي زير نظر آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی
الناشر : انتشارات موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی
السنة النشر : 1387
_book_matn :
للبيع
  این اثر، دانشنامه ای کامل ، مختصر ، آسان و متقن از شرح واژگان فقهی بر اساس مکتب اهل بیت(ع) است که در موضوع و سبک نگارش بی نظیر می باشد.
  3.موسوعة الفقه الاسلامی المقارن (14مجلدات)
المولف : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی
الناشر : موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی
السنة النشر : 1389
_book_matn :
  4.موسوعة الغدير (14مجلدات)
المولف : موسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الناشر : انتشارات موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
السنة النشر : 1427هـ/2006م
_book_matn :
للبيع
  نام کامل:موسوعة الغدير في الکتاب والسنة و الادب. این مجموعه که توسط علامه امینی (قدس سره) در 11 جلد تدوین شده بود توسط مؤسسه دایره المعارف بازنگری و تحقیق و در 14 جلد منتشر و بارها چاپ شده است (با افزودن یک جلد به عنوان مقدمه در اول و دو جلد فهرست فنی و تفصیلی در آخر).
  5.المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي (6مجلدات)
المولف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي زير نظر آیة الله سید محمود هاشمی شاهرودی
الناشر : انتشارات موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
_book_matn :
للبيع
  در این مجموعه ، آراء و اندیشه های فقهی شیخ طوسی ذيل 1796مدخل، به صورت الفبایی تنظیم شده است. کتاب های تعجیم شده در این اثر عبارتند از:1) النهایة، 2) الخلاف في الاحکام، 3) المبسوط في فقه الامامیة، 4) الإقتصاد، 5) الجمل والعقود فی العبادات، 6) الایجاز في الفرائض والمواریث، 7) المسائل الحائریات، 8) عمل الیوم واللیلة و 9) رسالة تحریم الفقّاع.
  6.مناسک الحج
المولف : فتاوی سماحة آية الله العظمی السيد محمود الهاشمي
الناشر : مرکز الغدير
السنة النشر : 1431هـ-2010م
_book_matn :
  7.منهاج الصالحين(فتاوی سماحة آیة الله العظمی السید محمود الهاشمی) (2مجلدات)
المولف : سماحة آیة الله العظمی السید محمود الهاشمی
الناشر : مرکز الغدیر
_book_matn :
  الجزء الاول: العبادات-الجزء الثاني:المعاملات
  8.ورکبت السفينة
المولف : مروان خليفات
_book_matn :